___ LAY0UT BY AWES0ME.N0iZE**
Gratis bloggen bei
myblog.de


Diary ; Waage ; About ; Ziel & Zucker ;Diät-Ticker - Sichtbar abnehmen

o9. September 2oo7: 61,1 kg
16. September 2oo7: 6o,5 kg
17. September 2oo7: 59,5 kg
18. September 2oo7: 6o,7 kg
19. September 2oo7: 6o,5 kg
2o. September 2oo7: 6o,1 kg
21. September 2oo7: 59,9 kg
22. September 2oo7: 59,1 kg
23. September 2oo7: 59,8 kg
24. September 2oo7: 6o,o kg
25. September 2oo7: 59,5 kg
26. September 2oo7: 59,3 kg
27. September 2oo7: 59,4 kg
28. September 2oo7: *nicht*
29. September 2oo7: *nicht*
3o. September 2oo7: *nicht*

o1. Oktober 2oo7: 6o,4 kg
o2. Oktober 2oo7: 59,o kg
o3. Oktober 2oo7: 58,8 kg
o4. Oktober 2oo7: 58,3 kg
o5. Oktober 2oo7: 58,1 kg
o6. Oktober 2oo7: 58,1 kg
o7. Oktober 2oo7: 59,2 kg
o8. Oktober 2oo7: 6o,2 kg
o9. Oktober 2oo7: 59,4 kg
1o. Oktober 2oo7: 6o,o kg
11. Oktober 2oo7: 58,7 kg
12. Oktober 2oo7: 58,3 kg
13. Oktober 2oo7: 57,4 kg
14. Oktober 2oo7: 58,3 kg
15. Oktober 2oo7: 58,5 kg
16. Oktober 2oo7: 59,5 kg
17. Oktober 2oo7: 59,4 kg
18. Oktober 2oo7: 6o,1 kg
19. Oktober 2oo7: 59,1 kg
2o. Oktober 2oo7: 58,1 kg
21. Oktober 2oo7: 57,4 kg
22. Oktober 2oo7: 57,6 kg
23. Oktober 2oo7: 56,9 kg
24. Oktober 2oo7: 56,4 kg
25. Oktober 2oo7: 56,1 kg
26. Oktober 2oo7: 56,o kg
27. Oktober 2oo7: 55,4 kg
28. Oktober 2oo7: 55,7 kg
29. Oktober 2oo7: 55,7 kg
3o. Oktober 2oo7: 56,9 kg
31. Oktober 2oo7: *nicht*


o1. November 2oo7: *nicht*
o2. November 2oo7: *nicht*
o3. November 2oo7: *nicht*
o4. November 2oo7: *nicht*
o5. November 2oo7: *nicht*
o6. November 2oo7: *nicht*
o7. November 2oo7:*nicht*
o8. November 2oo7:*nicht*
o9. November 2oo7:
*nicht*
1o. November 2oo7:
11. November 2oo7:
12. November 2oo7:
13. November 2oo7:
14. November 2oo7:
15. November 2oo7:
16. November 2oo7:
17.
November 2oo7:
18.
November 2oo7:
19.
November 2oo7:
2o.
November 2oo7:
21.
November 2oo7:
22.
November 2oo7:
23.
November 2oo7:
24.
November 2oo7:
25.
November 2oo7:
26.
November 2oo7:
27.
November 2oo7:
28.
November 2oo7:
29.
November 2oo7:
3o. November 2oo7:Gratis bloggen bei
myblog.de